خرید اسباب بازی پسرانه و دخترانه

تاثیر جنسیت کودک بر خرید اسباب بازی

دکتر برندا تاد استاد دانشگاه لندن در این زمینه می گوید:
  
Widget not in any sidebars
“تفاوت های جنسی در انتخاب اسباببازی و بازی های مورد علاقه کودکان در مباحث تکاملی و آموزشی دارای اهمیت زیادی هستند. “به اعتقاد این استاد دانشگاه ، تمایل به اسباب بازی های دخترانه و پسرانه یک پدیده تصادفی نبوده و ریشه تاریخی و تکاملی دارد. اما مهمترین سوال مطرح شده در این زمینه آغاز شکل گیری تفاوت گذاری میان اسباب بازیهای دخترانه و پسرانه در میان شیرخواران است
ادامه مطلب